“ บูชาพระสีวลี ขอโชคลาภมักได้สมดังหวัง ”

~

~

~

พระสีวลี ตามตำนานเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ สมัยพุทธกาลที่มีบุญบารมีมาก สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่อง พระสีวลีว่าเป็นเลิศทางโชคลาภ อุดมไปด้วยโภคทรัพย์ ความเชื่อหากผู้ใดได้บูชาพระสีวลี ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เพราะพระสิวลี เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสีวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก เพราะท่านมีบุญบารมีสูง

~

คาถาบูชาพระสีวลี
(ตั้งนะโม 3 จบ)
สวดพระคาถาบทนี้เป็นประจำอธิษฐานจิตขอเงินทองโชคลาภพระสีวลีเป็นพระอรหันต์ผู้บันดาลโชคลาภ
สีวะลี จะ มะหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สีวะลี จะ มะหาเถโร ยักขะเทวาภิปูโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา สีวะลีเถระคุณัง เอตัง โสตถิลาภัง ภะวันตุ เม

~

คำอธิษฐานขอลาภจากพระสีวลี (โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)
นะโม 3 จบ
สีวลี มหาเถรัง วันทามิหัง (3 จบ)
มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ.

~

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.