พญ านาคมาให้โชคใหญ่ ชีวิ ตหลังจากนี้ เตรียมลืมต าอ้ าป ากได้เลย

~

~

พญ านาคมาให้โชคใหญ่ ชีวิ ตหลังจากนี้ เตรียมลืมต าอ้ าป ากได้เลย

1.ค น ที่เ กิ ดวันเส า ร์

~

~

การงาน ไม่ต้องทำงานเหนื่อยมาก แต่ก็จะได้รับผลกำไรจากธุรกิจการงานที่ค่อนข้างมากเป็นพิเ ศ ษ

การเงิน ช่วงนี้จะได้เงินจากความสาม า ร ถพิเ ศ ษของตนเองล้วนๆ ความรัก สุ ขสมหวังในเรื่องของความรัก

เพราะตนเองนั้นมีเสน่ห์มากๆ จึงมีคนเข้ามาสนใจ

~

~

ท่านที่เกิดวันเส า ร์ ด ว ง ชะต ากำลังรุ่ งพุ่ งสุดขี ด ฮอตจ นป ร อ ท แ ต ก จะมีโชคล าภก้อนใหญ่

ช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีแต่ดีกับดี สมหวังสมปรารถนา ไ ด้ เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ เงินทองไหลมาเทมา

เหมือนสายน้ำ ยังมีเกณฑ์ได้รับ ท รั พ ย์ ก้อนโตจากซื้อ ห ว ย ซื้อเล ขมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ หน้าที่การง า นเจริญก้าวหน้า

ผู้ใหญ่เมตต าเ อ็ น ดู ได้รับการพิจารณาเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ร ว ย เฮง ยๅวไปถึงสิ้ นปี

~

~

เลขนำโชค 1, 2, 5, 6, 7, 9

2.คนที่เ กิ ด วั น อ า ทิ ตย์

การงาน วางแผนการทำงานอย่ างเป็นมืออาชี พเสมอในช่วงนี้ จะประส บความสำเร็จ มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง

~

~

สำหรับคนที่เกิดเกิดวันอาทิตย์ ถึงเวลาแล้วที่พ่อปู่ท่านจะเปิดด ว ง เปิดโชคล าภให้คุณ ได้พบแสงสว่าง ลืมต า อ้ าป ากได้สักที

ทำให้ ด ว ง ชะต าของท่านจะ โ ด ด เด่นในทุก ด้าน ทั้งหน้าที่การง า น มีลูกน้องบริวาร แ ว ด ล้อมคอยช่วยเห ลื อ แบ่งเบาภาระ

พูดถึงเรื่องการเงินก็จะมีเข้ามามากมายไม่ข าดสาย นอกจากจะดูแลตัวเองได้อย่ างดีแล้ว ยังมีมากพอที่จะส่งต่อช่วยเหลือจุนเจือ

คนที่รักได้เลยเ รี ย กได้ว่าพลิกกลับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเ ล ยทีเดียว ด ว ง โชคล าภก็มีเข้ามามีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่

~

~

จะการเ สี่ ย งโชค ส ม ห วั งสมปรารถนา มีบ้าน มีรถ อย่ างที่ต้องการ ใครที่ มี ห นี้ สินก็จะได้ปล ด ห นี้ กันคราวนี้หละ

เ ค ล็ ดลั บเสริม ด ว ง ประจำวันนี้

ค ว ร ค บหากัลย าณมิ ต ร ที่ ดีเอาไว้ เพราะในย า ม ที่ ป ร ะส บปัญห า พวกเขาเหล่านั้นจะช่วยเหลือเจ้าชะต าได้

เลขนำโชค 1, 2, 3, 5, 6, 7

~

~

3.ค น ที่เ กิ ดวั นจันทร์

การงาน ด้วยความฉลาดและความขยันจึงสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ก่อให้เกิดความสำเร็จที่ดีได้

มีโชคจะได้เงินเข้ามาอย่ างต่อเนื่องในช่วงนี้ก็เป็นไปได้ ท่านที่เกิดวันจันทร์ ด ว ง ชะต า โ ด ด เด่นด้านการง า นและการเงิน

~

~

จ ะ มี รา ยได้เข้ามาหลายทาง นั่งรับ ท รั พ ย์ เก็บกันจ นกระเป๋าตุ ง ด ว ง ด้านการเ สี่ ย งโชคก็มาแ ร งแ ซ งทางโ ค้ ง

เช่นเดียวกัน ด ว ง ดีแบบสุด มือกำลังขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ลองเ สี่ ย งโชคสักใบสองใบ อาจมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่

มีเงินซื้อบ้านซื้อรถเหลือกินเหลือเก็บ หน้าที่การง า นจริญรุ่งเรือง ใครที่ทำมาค้า ขา ย รายได้ดีมาก มีคนอุดหนุน ขา ย ดี

เป็นเทน้ำเทท่า เตรียมวางแผนเก็บเงินไว้ได้เ ล ย

เลขนำโชค 2, 4, 5, 6, 9

~

~

4.ค น ที่เ กิ ดอังคาร

เร่งรีบในการสร้างสรรค์ผลงาน เดินทางติดต่องานค่อนข้างบ่อยขึ้นในช่วงนี้ ด้วยความเ ฉ ลี ย วฉลาดในเรื่องของการต่อรองเจรจา

จะได้ผลประโยชน์ที่ดีทางด้านการเงินก็เป็นไปได้ ท่านที่เกิดวันอังคาร ด ว ง ชะต าของคุณในช่วงนี้จะพบแต่ความเจริญก้าวหน้า

มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน มีผู้ใหญ่ใจดีมาคอยอุปถัมภ์ค้ำจุน ด ว ง ดีแบบสุด ตกน้ำไม่ไ ห ลตกไ ฟไม่ไ ห ม้ ใครคิดร้ า ย

~

~

ก็จะแพ้ภั ยตนเอง

ด้านการง า นก็กำลังรุ่งมีโอกาสได้ปรับตำแหน่ง ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น แถมยังได้โบนัสอีกด้วย การเงินดีใช้จ่ายคล่องมือ

และมีมาให้ใช้แบบไม่ข า ดมือ ที่สำคัญโชคจากการเ สี่ ย ง ด ว ง ยัง โ ด ด เด่นมีเกณฑ์ถูก ห ว ย รางวัลใหญ่

เลขนำโชค 2, 3, 4, 7, 9

~

~

Add a Comment

Your email address will not be published.