เปิดยอดเงิน ที่บิ๊กตู่ มอบเงินช่วยเหลือแพทย์

~

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 3 ส.ค. 2564 ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่

~

บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ (C O V I D-1 9) และถุงยังชีพ (ถุงกำลังใจ) จากเงินบริจาคบัญชี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โ ร ค ติด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า 2 019 ( C O V I D-19)

~

~

ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ไปแล้ว จำนวน 126 ราย เป็นเงินประมาณ 4.5 ล้านบาทเศษ แบ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 86 ราย และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 40 ราย ในวันนี้คณะกรรมการฯ

~

~

ให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน เพิ่มอีกจำนวน 27 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,285,000 บาท โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

~

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี

~

~

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดตั้งบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ (C O V I D-1 9) ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือแก่

~

บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแ พ ร่ ร ะ บ า ดของ (C O V I D -19) โดยเป็นความร่วมมือของรัฐบาล ภาครัฐ เอกชน และประชาชน

~

~

โดยเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากการช่วยเหลือตามระบบราชการของแต่ละบุคคลอยู่แล้ว เพื่อเป็นขวัญกำลังแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่

~

~

และครอบครัวที่เสียสละตนเองทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างเต็มที่ รวมถึงการการมอบถุงยังชีพถุงกำลังใจซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต หน้ากากอนามัย

~

และ ย า ส มุ น ไ พ ร ฟ้าทะลายโจร สอดคล้องกับการดำเนินงาน Home Isolation ตามนโยบายของรัฐบาล สิ่งสำคัญคือให้สามารถส่งสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ และยา ให้ถึงบ้านและถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรวดเร็วขึ้น

~

~

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรี ภาคเอกชน และประชาชน ที่ร่วมกันบริจาคเงินเข้ามา เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไข

~

ปัญหาการแพร่ (C O V I D-19) และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญ สี ย และครอบครัว ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น คุณงาม

~

ความดีที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทำไว้ยังเป็นที่จดจำ รัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมไปถึงการดูแลกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางในประเทศไทยด้วย

~

~

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี มอบเงินช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ และและถุงยังชีพ

~

(ถุงกำลังใจ) ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์เจล และ ย า สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุน

~

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 18 ราย รวมเป็นเงิน 1,020,000 บาท มีนพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบ,

~

~

เจ้าหน้าที่สนับสนุนสังกัดกระทรวงหมาดไทย จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงิน 250,000 บาท มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ, เจ้าหน้าที่สนับสนุน

~

สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 15,000 บาท มีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรับมอบ, และถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเปราะ

~

บางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6,796 ชุด รวมเป็นเงิน 6,796,000 บาท มีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้รับมอบ

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *