คำสั่งด่วน สั่งปิดห้างสรรพสินค้า

~

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่

~

~

โดยสั่งปิดสถานที่เสี่ยงอีก 2 แห่ง เพื่อควบคุมและป้องกันในพื้นที่ หลังพบมีการติดcv-19 เป็นกลุ่มก้อน

~

~

~

โดยให้ปิดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเชียงใหม่ (สาขาดอนจั่น) เลขที่ 208 หมู่ที่ 3 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 3

~

วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 ธันวาคม 2564 โดยให้เจ้าของสถานประกอบการจัดส่งบัญชีรายชื่อและที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดัง

~

กล่าวทุกคนให้กับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอเมืองเชียงใหม่ทราบ และเมื่อสามารถเปิดกิจการได้ ให้สับเปลี่ยนพนักงานหรือลูกจ้างชุดใหม่ มาปฏิบัติหน้าที่แทนพนักงานหรือลูกจ้างชุดเดิม

~

จนกว่าจะครบระยะเวลากักตัวเอง เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดให้ปิดสถานที่ ทุกร้านภายในต้องผ่านการประเมินตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ด้วยตนเอง ตามที่กำหนด

~

~

~

~

~

นอกจากนี้ยังให้ปิดพื้นที่แคมป์คนงานกาญจน์กนก 12 เฟส 3 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 21 ธันวาคม 2564 โดยขอให้

~

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาcv-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน

~

และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 2 แห่งดังกล่าวโดยไม่มีเหตุ

~

จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัส พร้อมให้นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *